top of page

About Us.

Above and Beyond

Logo-admin.png

(Logo)

        จากความชำนาญด้านระบบ Network Wi-Fi

และ Software Solution ทำให้เราได้พัฒนา Software Authentication ในนามของ "Cloud Social WiFi "

         เราสร้างสรรค์ สิ่งที่เหนือกว่า เพื่อทำให้ลูกค้าใช้งานระบบ

Wi-Fi ได้รับประสบการณ์การใหม่ เปลี่ยน Free Wi-Fi ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดให้ธุรกิจคุณไปถึงเป้าหมาย

 

bottom of page